مشاوره مالی

تأمین مالی پروژه های عظیم صنعت نفت و گاز کشور در سال‌های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. علت این موضوع در محدودیت منابع مالی کارفرما و پیمانکاران از سویی و سرمایه بر بودن پروژه‌ها از سوی دیگر است. کارفرمایان به جهت محدودیت دسترسی به منابع مالی بین المللی و عدم تکافوی منابع حاصل از…

مشاوره مالی

شرکت گام توانایی مشاوره مالی و تامین نیاز مالی جهت خریداری قطعات و تجهیزات حفاری در دوران سخت تحریم را دارا می باشد با توجه به بررسی پروژه و ارزش گذاری زیر ساخت‌های پیمانکاران می‌توان با مناسب ترین راه کار در راستای تامین قطعات مورد نیاز عمل نمود.