تنوع تجهیزات و دستگاه ها زمینه تامین آموزش مورد نیاز را مضاعف کرده است

سرپرست آموزش برق و مکانیک شرکت ملی حفاری ایران: تنوع تجهیزات و دستگاه ها زمینه تامین آموزش مورد نیاز را مضاعف کرده است سرپرست آموزش برق و مکانیک اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری ایران گفت: تنوع تجهیزات و دستگاه ‌های موجود در شرکت، وظیفه مضاعفی را در زمینه تامین آموزش های…