79 حلقه چاه های نفت و گاز در 11 ماه امسال در مناطق نفت خیز جنوب حفر و تکمیل شد

سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری: 79 حلقه چاه های نفت و گاز در 11 ماه امسال در مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل شد سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری از حفاری و تکمیل 79 حلقه چاه های نفت و گاز در 11 ماه امسال در گستره عملیاتی…

حفاری اولین حلقه چاه در طرح توسعه میدان نفتی مارون  2 و 5 در مناطق نفت خیز جنوب آغاز شد

در چارچوب قرارداد همکاری بین دو شرکت ملی حفاری ایران و توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) حفاری اولین حلقه چاه در طرح توسعه میدان نفتی مارون  2 و 5 در مناطق نفتخیز جنوب آغاز شد عملیات حفاری اولین حلقه چاه در اجرای طرح توسعه میدان نفتی مارون 2 و 5 در مناطق…

عملیات حفاری نخستین حلقه چاه در اجرای طرح توسعه میدان نفتی رامین آغاز شد

با استقرار دستگاه حفاری 35 فتح شرکت ملی حفاری ایران عملیات حفاری نخستین حلقه چاه در اجرای طرح توسعه میدان نفتی رامین آغاز شد عملیات حفاری نخستین حلقه چاه در اجرای طرح توسعه میدان نفتی رامین در شمال کلان شهر اهواز در استان خوزستان با اثبات و بکارگیری دستگاه حفاری 35 فتح شرکت ملی حفاری…

ملی حفاری با ثبت 4486 روز عملیات حفاری در توسعه میدان نفتی آذر نقش محوری ایفا کرد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران: ملی حفاری با ثبت 4486 روز عملیات حفاری در توسعه میدان نفتی آذر نقش محوری ایفا کرد مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این شرکت با ثبت چهار هزار و 486 روز عملیات حفاری چاه های اکتشافی و توسعه ای، نقش محوری در تولید و بهره برداری از میدان نفتی…

حفاری نخستین حلقه چاه در پروژه طرح توسعه میدان نفتی اهواز یک و 4 کلید خورد

در اجرای قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی حفاری نخستین حلقه چاه در پروژه طرح توسعه میدان نفتی اهواز یک و 4 کلید خورد در اجرای قرارداد میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID) عملیات حفاری نخستین حلقه چاه با کاربست دستگاه…