79 حلقه چاه های نفت و گاز در 11 ماه امسال در مناطق نفت خیز جنوب حفر و تکمیل شد

سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری: 79 حلقه چاه های نفت و گاز در 11 ماه امسال در مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل شد سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری از حفاری و تکمیل 79 حلقه چاه های نفت و گاز در 11 ماه امسال در گستره عملیاتی…

چهاردهمین دستگاه یونیت ارائه خدمات مقابله با گاز سولفید هیدروژن به تجهیزات ایمنی شركت افزوده شد

مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران: چهاردهمین دستگاه یونیت ارائه خدمات مقابله با گاز سولفید هیدروژن به تجهیزات ایمنی شركت افزوده شد مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) ، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران از افزوده شدن چهاردهمین دستگاه یونیت ارائه خدمات مقابله با گاز…